Református énekek

Zsoltárok szövege Szenci Molnár Albert (1574-1634) alapján, tartalmazza a mai ÉNEKESKÖNYV-ből kimaradt verseket is.

Tartalomjegyzék címsor szerint: A-BD-HI-ÓŐ-V,

Ének Horváth Judit

01. Zsoltár Aki nem jár hitlenek tanácsán
02. Zsoltár Miért zúgolódnak a pogányok
03. Zsoltár Ó mely sokan vannak
04. Zsoltár Én igazságomnak Istene
05. Zsoltár Úr Isten, az én imádságom
06. Zsoltár Uram, te nagy haragodban
07. Zsoltár Ó én Uram és én Istenem
08. Zsoltár Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk
09. Zsoltár Dícsérlek téged Úr Isten
10. Zsoltár Mire távozol tőlünk Úr Isten
11. Zsoltár Az Istenben bízom jó reménységgel
12. Zsoltár Szabadíts meg és tarts meg Uram Isten
13. Zsoltár Míglen felejtesz el Uram
14. Zsoltár A bolond így szól az ő szívében
15. Zsoltár Uram, ki lészen lakója
16. Zsoltár Tarts meg engemet, ó én Istenem
17. Zsoltár Hallgasd meg igazságomat
18. Zsoltár Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem
19. Zsoltár Az egek beszélik
20. Zsoltár Az Úr tégedet meghallgasson
21. Zsoltár Örvendez, Uram, a király
22. Zsoltár Én Istenem, én erős Istenem!
23. Zsoltár Az Úr énnékem őriző pásztorom
24. Zsoltár Az Úr bír ez egész földdel
25. Zsoltár Szívemet hozzád emelem
26. Zsoltár Légy ítélőm, Uram
27. Zsoltár Az Úr Isten az én világosságom
28. Zsoltár Hozzád kiáltok, kegyes Uram
29. Zsoltár Mostan ti hatalmasak
30. Zsoltár Dícsérlek, Uram, tégedet
31. Zsoltár Uram, én csak tebenned bíztam
32. Zsoltár Ó mely boldog az oly ember éltében
33. Zsoltár Nosza istenfélő szent hívek,
34. Zsoltár Mindenkoron áldom Az Urat,
35.  Zsoltár Perelj, Uram, perlőimmel
36. Zsoltár A gonosztévőknek dolgán
37. Zsoltár Ne bosszankodjál a gonosztevőkre
38. Zsoltár Haragodnak nagy voltában
39. Zsoltár Magamban elvégezém és mondám
40. Zsoltár Várván vártam a felséges Urat
41. Zsoltár Boldog aki a nyavalyást híven
42. Zsoltár Mint a szép híves patakra
43. Zsoltár Ítélj meg engemet, Úr Isten
44. Zsoltár Hallottuk Isten füleinkkel
45. Zsoltár Egy szép dolgot hoz elő az én szívem
46. Zsoltár Az Isten a mi reménységünk
47. Zsoltár No minden népek, Örvendezzetek
48. Zsoltár Nagy az Úr méltóságában
49. Zsoltár Hallgassátok meg, minden nemzetek
50. Zsoltár Az erős Isten, uraknak Ura
51. Zsoltár Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem
52. Zsoltár Mit dicsekedel gonoszságban
53. Zsoltár A bolond így szól az ő szívében: Nincs Isten
54. Zsoltár Tarts meg Uram, én Istenem
55. Zsoltár Hallgasd meg az én könyörgésem
56. Zsoltár Kegyelmezz meg nekem, én Istenem
57. Zsoltár Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem
58. Zsoltár Ti tanácsban ülő személyek
59. Zsoltár Szabadíts meg engem, Úr Isten
60. Zsoltár Minket, Úr Isten, elhagyál
61. Zsoltár Kiáltásom halld meg, Isten!
62. Zsoltár Az én lelkem szép csendesen
63. Zsoltár Isten, te vagy én Istenem
64. Zsoltár Hallgasd meg, Uram, könyörgésem
65. Zsoltár A Sionnak hegyén
66. Zsoltár Örvendj egész föld az Istennek
67. Zsoltár Úr Isten, áldj meg jóvoltodból
68. Zsoltár Hogyha felindul az Isten
69. Zsoltár Úr Isten, segíts és tarts meg engem
70. Zsoltár Siess, ments meg, Uram Isten
71. Zsoltár Tebenned bízom, én Istenem
72. Zsoltár Uram a te ítéletedet Adjad a királynak
73. Zsoltár Bizonyára jó az Isten
74. Zsoltár Miért vetsz minket el, Úr Isten?
75. Zsoltár Dicsérünk téged, Isten
76. Zsoltár Ismeretes az Úr Isten A Júdában
77. Zsoltár Az Istenhez az én szómat
78. Zsoltár Hallgass én népem az én törvényemre
79. Zsoltár Öröködbe, Uram, pogányok jöttek
80.Zsoltár Hallgasd meg, Izráel pásztorá
81. Zsoltár Örvendezzetek Az erős Istennek
82. Zsoltár Az Isten áll ő seregében
83. Zsoltár Uram, ne hallgass ily igen
84. Zsoltár Ó seregeknek Istene
85. Zsoltár Nagy kegyesen től, Uram
86. Zsoltár Hajtsd hozzám, Uram, füledet
87. Zsoltár Az Úr Isten az ő lakó hajlékát
88. Zsoltár Úr Isten, én idvességem
89. Zsoltár Az Úrnak irgalmát örökké éneklem
90. Zsoltár Tebenned bíztunk eleitől fogva
91. Zsoltár Aki a felséges Úrnak Lakozik oltalmában
92. Zsoltár Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet
93. Zsoltár Nagy hatalmával regnál az Isten
94. Zsoltár Ó, erős bosszúálló Isten
95. Zsoltár Jertek, örvendjünk mindnyájan
96. Zsoltár Énekeljetek minden népek
97. Zsoltár Az Úr Isten regnál
98. Zsoltár Énekeljetek új éneket Az Úr Istennek örömmel
99. Zsoltár Az Úr országol És regnál nagy jól
100. Zsoltár E földön minden népek
101. Zsoltár Mindenek előtte irgalmasságról
102. Zsoltár Hallgasd meg, Uram kérésem
103. Zsoltár Áldjad lelkem Uradat, Istenedet
104. Zsoltár Áldjad lelkem az Urat és tisztöld
105. Zsoltár Adjatok hálát az Istennek
106. Zsoltár Az Urat áldjátok, mert jó
107. Zsoltár Dicsérjétek az Urat, Mert nagy ő jó volta
108. Zsoltár Úr Isten, Kész az én szívem
109. Zsoltár Ó, Úr Isten, én dicsőségem
110. Zsoltár Az Úr Isten monda az én Uramnak
111. Zsoltár Hálát adok, Uram, néked
112. Zsoltár Boldog az ember, ki az Istent Féli
113. Zsoltár Az Urat ti, ő szolgái, Dicsérjétek, mert érdemli
114. Zsoltár Hogy Izráel kijött Egyiptomból
115. Zsoltár Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd
116. Zsoltár Szeretem és áldom az Úr Istent
117. Zsoltár Az Urat minden nemzetek
118. Zsoltár Adjatok hálákat az Úrnak
119. Zsoltár Az oly emberek nyilván boldogok
120. Zsoltár Én az Úr Istenhez kiálték
121.  Zsoltár Szemem a hegyekre vetem
122. Zsoltár Örülök az én szívemben
123. Zsoltár Te hozzád szemeimet, Úr Isten
124. Zsoltár Az Izráel ezt nyilván mondhatja
125. Zsoltár Akik bíznak az Úr Istenben
126. Zsoltár Mikor a Siont az Isten
127. Zsoltár Hogyha ember házat épít Isten segedelme nélkül
128. Zsoltár Boldog az ember nyilván
129. Zsoltár Én ifjúságomtól fogva engem
130. Zsoltár Te hozzád teljes szívből Kiáltok szüntelen
131. Zsoltár Uram, nem űz nagyra szívem
132. Zsoltár Emlékezzél meg Úr Isten
133. Zsoltár Imé, mily jó és mily nagy gyönyörűség
134. Zsoltár Úrnak szolgái mindnyájan
135. Zsoltár Áldjátok az Úr nevét
136. Zsoltár Dicsérjétek az Urat
137. Zsoltár Hogy a babiloni vizeknél ültünk
138. Zsoltár Dicsér téged teljes szívem
139. Zsoltár Uram te megvizsgálsz engem
140. Zsoltár Szabadíts meg engem , Úr Isten
141. Zsoltár Tehozzád kiáltok, Úr Isten
142. Zsoltár Én az Úrhoz felkiálték
143. Zsoltár Hallgasd meg Uram, kérésemet
144. Zsoltár Áldott az Úr, ki kezemet tanítja
145. Zsoltár Magasztallak téged, én Istenem
146. Zsoltár Áldjad én lelkem az Urat
147. Zsoltár Az Urat dicsérjétek, mert jó
148. Zsoltár No dicsérjétek mindnyájan
149. Zsoltár Az Úrnak no énekeljetek
150. Zsoltár Dicsérjétek az Urat!

 

Információk a gyülekezet életéről.